• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
Бүх мэдээ
Гэмт хэрэг Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримт жагсаалт Танилцуулга Хууль тогтоомж Сул орон тооны зар Ёс зүйн дүрэм Үйл ажиллагааны ил тод байдал Цахим самбар Үйл явдал Видео мэдээ Хамтын ажиллагаа Нэвтрүүлэг Хууль эрх зүй Иргэний хяналт Батлагдсан төсвийн хуваарь ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН Батлагдсан төсөв Статистик мэдээ Төсвийн гүйцэттгэлийн сарын мэдээ Спорт мэдээ Судалгаа, дүн шинжилгээ Соёл урлаг Техник, технологи Цаг үе үйл явдал Статистик тоон мэдээлэл Иргэдийг хүлээн авах хуваарь Статистик мэдээ Хууль, эрх зүй Цаг үеийн явдал Асуулт хариулт Спорт Төсөв санхүүгийн ил тод байдал Нийтлэл Үйл ажиллагааны ил тод байдал Шуудангийн тухай хууль Худалдан авах ажиллагаа (Тендер) Бичлэг Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа Бэлэн бус торгууль Ярилцлага Үйлчилгээ Сургалт Мэдээ мэдээлэл Мэдээ мэдээлэл хүний нөөц УИХ, ЗГ-ын тогтоол Албаны үнэт зүйл Нийтлэг журам Цагдаагийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм Төсөл Албаны бүтэц, зохион байгуулалт Бусад мэдээлэл(Хууль эрх зүй) Төсөл, хөтөлбөр Ял шийтгэлийн тодорхойлолт авах Бусад орны хууль сахиулах байгууллага Тамга тэмдэг үйлдвэрлэх Ярилцлага, нийтлэл Гэрээт харуул хамгаалалт Соёл урлаг Галт зэвсгийн тооллого Сургалт, соён гэгээрүүлэх Тусгай хэрэгсэл үйлдвэрлэх Тайлан Улсын хилээр галт зэвсэг Хүний нөөц Цагдаагийн төлбөртэй харуул Шилэн данс Замын зохион байгуулалт буюу Аймаг нийслэлийн иргэний Иргэний зөвлөлийн гишүүдийн танилцуулга Иргэний зөвлөлийн дүрэм Иргэний зөвлөлөөс өгсөн сан Санал зөвлөмжийн дагуу Иргэний зөвлөлийн асуудал Албан тушаалтантай холбогодох ОНЦ Ерөнхий мэдээлэл ОНЦ-ийн ажилтны хувцасны загвар, хэрэглэх журам ОНЦ-ын ажилтны эрх үүрэг ОНЦ-ын холбогдох утас, мэдээлэл Шилэн данс Гэмт хэрэг зөрчлийн талаар гомдол гаргах Цагдаагийн албан хаагчдын талаар гомдол гаргах Эрэн сурвалжилж байгаа хүний талаар мэдээлэл өгөх Албан хаагчийн талаар гомдол мэдээллийн тойм Нийтлэл ОНЦ-ийн ажилтны дүрэм, тавигдах шаардлага Төсөв, гүйцэтгэл Хөрөнгө оруулалт Тендер, худалдан авалт Үнэт цаас Байгууллага шилэн данс тогтоол Сэрэмжлүүлэг policelaw 11-11 Төв Сургалт Дотоод сургалт Хэлэлцүүлэг/Хууль эрх зүй/ Сургалт хууль дүрэм журам Сургалт Гадаад сургалт Сургалт Зөвлөмж арга зүйн зөвөлгөө Сургалт Зайны сургалт Сургалт Ажлын байран дахь сургалт удирдлагын ил тод Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар Байгууллагын даргын тушаал Мөрдөн байцаах алба Хэрэг бүртгэх алба Эрүүгийн цагдаагийн алба Замын Цагдаагийн алба Дотоодын цэргийн штаб Бүртгэл хяналтын төв Жолооны үнэмлэх Олон улсын гэрээ ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС 2018 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ
Шүүлт:
-аас
хүртэл
ЦАГДААГИЙН
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2024 ОНЫ ЭХНИЙ 06 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2024 ОНЫ ЭХНИЙ 06 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
2024-07-05
ЦАГДААГИЙН
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2024 ОНЫ ЭХНИЙ 05 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2024 ОНЫ ЭХНИЙ 05 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
2024-06-05
ЦАГДААГИЙН
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2024 ОНЫ ЭХНИЙ 04 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД 2024 ОНЫ ЭХНИЙ 04 САРД БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ
2024-05-07