• Нүүр хуудас
  • Харьяа нэгжүүд
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
Хууль эрх зүй
Шүүлт:
-аас
хүртэл
ТАНЫ
ТАНЫ ЭРХ ЗҮЙН МЭДЛЭГТ
Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай хууль
2020-06-15
Ёс зүйн дүрэм
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/129 тоот тушаалаар баталсан Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм
2019-03-28
Албаны алсын хараа
2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр батлагдсан "Мэдээлэл. дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйлс"
2019-03-27
Албаны дотоод журам
Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны дотоод журам
2019-03-27
Албаны дүрэм
Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын албаны дүрэм
2019-03-27
Албаны бэлгэ тэмдэг
Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4. Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.17 дахь заалтыг тус тус үндэслэв
2019-03-27
Ёс зүйн дүрэм
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/129 дүгээр тушаалаар баталсан "Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм", "Цагдаагийн алба хаагчийн сахилгын дүрэм"
2019-03-27
Статистикийн тухай хууль
Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын статистикийн мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоо, үйл ажиллагааны зарчим, статистикийн байгууллага, мэдээлэгчийн бүрэн эрхийг тогтоож, тэдгээрийн хооронд болон хэрэглэгчдийг статистикийн мэдээллээр хангах явцад үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.
2019-03-27
Харилцаа холбооны тухай хууль
Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсад харилцаа холбооны сүлжээ байгуулах, түүнийг ашиглах, хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
2019-03-27
Төрийн албаны тухай хууль
Энэ хуулийн зорилт нь төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой, ил тод, хариуцлагатай байх эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх, төрийн албаны төв байгууллага, төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдал, нийгмийн баталгааг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
2019-03-27
Шуудангийн тухай хууль
Энэ хуулийн зорилт нь шуудангийн сүлжээ, түүний ашиглалт, үйлчилгээтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
2019-03-27
Радио долгионы тухай хууль
Энэ хуулийн “Радио давтамж зохицуулалт, хяналтын алба” гэснийг “Зохицуулах хороо” гэж 2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан.
2019-03-27
Статстикийн тухай хууль
Статстикийн тухай хууль
2019-03-27
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл мэдээллээр хангах журам
Могнол Улсын ерөнхийлөгчийн 2018 оны 05 дугаар зарлиг.
2018-05-18